Rua Raimundo Nonato de Castro, 490 - Santo Agostinho - Manaus
CEP: 69036-790
TEL: 55-092-2125-9400
FAX: 55-092-2125-9450

Tên Công ty Honda Lock do Brasil Ltda.
Thành lập Tháng 5/2005
Địa điểm Manaus, Amazonas State
Tên Quốc gia Brasil
Địa chỉ RuaRaimundoNonato de Castro 490 Bairro Santo Agostinho
CEP : 69036-790 Manaus-AM CNPJ : 0737954610001-44
FAX 55-092-2125-9450
Số lượng nhân viên 327
Khu vực hiện trường 30,500 m2
Khu vực xây dựng 7,700 m2
Vốn 22,000,000 Real
Khối lượng bán hàng 3,870-triệu yen (2011)
Khách hàng chính Moto Honda da Amazonia Ltda. (HDA), khách hàng khác
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất và bán các bộ phận dành cho xe máy
Sản phẩm chính Bộ chìa khóa, chìa khởi động và công tắc từ khởi động cho xe máy