- Chống trộm hiệu quả với mặt nắp từ

- Đóng mởi nắp bình xăng, yên xe dễ dàng với nút đóng mở được gắn kế bên mặt khóa