Việc đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và là tiền đề để các nhà quản trị xác định phương hướng phát triển một cách bền vững và hiệu quả cho Công ty. Nắm vững được nguyên tắc này, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường sống, môi trường xung quanh nơi Công ty đặt trụ sở thông qua việc tuân thủ kế hoạch Quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/ lần đã được quy định tại bản Đánh giá tác động môi trường do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phê duyệt.

Tháng  năm 2021 Công ty đã thực hiện đợt quan trắc môi trường lần 1 trong năm theo kế hoạch. Kết quả của đợt đánh giá này được ghi nhận đạt tiêu chuẩn đã được đăng ký và phê duyệt, không ghi nhận bất cứ chỉ tiêu nào vượt ngưỡng so với quy định của pháp luật. 

Sau đây, Công ty xin đăng tải kết quả lên website của Công ty để cộng đồng dân cư được biết.

Chi tiết kết quả như sau: