Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam Là một doanh nghiệp 100% của Nhật Bản hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, được sự hướng dẫn chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan ban ngành có liên quan, Công ty luôn có ý thức tuân thủ tối đa pháp luật của nhà nước Việt Nam nói chung và pháp luật về Bảo vệ môi trường nói riêng.

                                Sau đây là các văn bản pháp lý quan trọng cho thấy Công ty tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.